ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ
บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เอกสารราชการที่ออกมาให้จากประเทศออสเตรเลีย เช่น ใบหย่า ทะเบียนหย่า (Divorce Certificate) ทะเบียนสมรส (Marriage Certificate) สูติบัตร (Birth Certificate) มรณบัตร (Death Certificate) หากประสงค์จะนำมาใช้ในไทย จะต้องนำเอกสารไปรับรองสำเนาที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเสียก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นไทย และนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้ตามปกติ

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการเดินเรื่องรับรองสำเนาเอกสารที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมทั้งบริการรับแปลเป็นภาษาไทยและเดินเรื่องรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ 

ท่านสามารถใช้บริการ เพียงจัดส่งเอกสารมาให้ทางไปรษณีย์ EMS และขั้นตอนที่เหลือหลังจากนั้น ทางสำนักงานจะดูแลแทนท่านทั้งหมด และจัดส่งงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์ EMS 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-9075533, 081-8024950, Line ID: @line2004, Email: mpttranslator@gmail.com

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

ตัวอย่างเอกสารจากประเทศออสเตรเลีย

รับรองเอกสาร สถานทูตออสเตรเลีย

 

 รับรองเอกสาร สถานทูตออสเตรเลีย

 

รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศอื่นๆ (คลิก)

 

มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น บริการรับแปลเอกสารและรับรองเอกสารกับสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย สอบถามได้ที่ 02-9075533, 081-8024950 LINE ID: @line2004, Email: mpttranslator@gmail.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รับรองเอกสารสถานทูตต่างๆ