ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletรับรองกงสุล/Legalization
bulletรับรองสถานทูต/Embassy
bulletรับรองทนาย/Lawyer
bulletรับทำใบขับขี่สากล
bulletรับทำ PAN CARD
dot
dot
bulletDownload หนังสือมอบอำนาจ
bulletCompany Profile
bulletJob Opportunity
bulletFAQ-แปลเอกสาร
bulletFAQ-ใบขับขี่สากล
dot
dot
bulletติดต่อสถานทูตประเทศต่างๆ




FAQ-แปลเอกสาร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแปลเอกสารและรับรองเอกสาร

ถาม: หากต้องการนำเอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยต้องทำอย่างไร? 
ตอบ: เอกสารที่อออกให้จากต่างประเทศ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว จะต้องนำเอกสารไปผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆก่อน หรือถ้ายังไม่ผ่านการรับรองจากสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้นๆ ก็จะต้องนำเอกสารไปผ่านการรับรองจากสถานทูตของประเทศนั้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงจะสามารถนำเอกสารมาแปลเป็นไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ 

กรณีถ้าเป็นเอกสารที่ออกเป็นภาษาอื่น เช่นภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษากัมพูชา ภาษาพม่า เป็นต้น จะต้องให้หน่วยงานโนตารี่พับลิคในประเทศนั้นๆแปลเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน จากนั้นนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น แล้วจึงนำไปให้สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆรับรอง เอกสารจึงจะชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยได้ 

ถาม: ถ้าต้องการนำเอกสารไปใช้ที่ต่างประเทศต้องทำอย่างไร? 
ตอบ: เอกสารที่จะนำไปใช้อ้างอิงอย่างเป็นทางการในต่างประเทศ จะต้องนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย และในบางประเทศ จะต้องนำไปรับรองเพิ่มเติมที่สถานทูตของประเทศนั้นๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วย จึงจะสามารถนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศได้ เช่น เอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พม่า เกาหลี มาเลเซีย เป็นต้น 
 

นอกจากจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ในบางประเทศกำหนดให้ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาของประเทศนั้นๆควบคู่กันไปด้วย เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

ถาม: กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองภาษาอะไรบ้าง?
ตอบ: กองสัญชาติฯ จะรับรองเฉพาะเอกสารที่แปลจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทยเท่านั้น 
 

ถาม: ต้นฉบับเอกสารสูญหาย จะสามารถใช้สำเนาไปรับรองที่กรมการกงสุลได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่สามารถใช้สำเนารับรองได้ กรมการกงสุลจะตรวจสอบเอกสารจากต้นฉบับ ดังนั้น ถ้าเอกสารต้นฉบับสูญหาย ท่านจะต้องไปขอคัดสำเนาจากสำนักทะเบียนท้องที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาหรือสำนักทะเบียนกลาง ให้ม่ีลายมือชื่อเจ้าหน้า พร้อมระบุตำแหน่งเจ้าหน้าที่และ/หรือตราประทับลงบนสำเนาเอกสาร กรมการกงสุลจึงจะยอมรับ
 

ถาม: กรณีชาวต่างชาติต้องการมาจดทะเบียนสมรสที่ไทยต้องทำอย่างไร? 
ตอบ: ชาวต่างชาติต้องไปขอหนังสือรับรองสถานะการสมรสจากท้องถิ่นในประเทศของเขามาเสียก่อน จากนั้นนำเอกสารไปติดต่อขอหนังสือรับรองโสด (Affirmation of Freedom to Marry) จากสถานทูตของประเทศเขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แล้วจึงนำหนังสือรับรองโสดมาให้ทางมาสเตอร์ พีซ แปลเป็นภาษาไทยและนำไปยื่นรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ถนนแจ้งวัฒนะ 
 

ถาม: จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ จะมาขอเปลี่ยนบัตรประชาชนและเอกสารอื่นๆ ที่ประเทศไทยต้องทำอย่างไร? 
ตอบ: กรณีที่เอกสารออกให้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องนำเอกสารใบทะเบียนสมรสที่ออกให้จากต่างประเทศไปผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยในต่างประเทศหรือสถานทูตของประเทศนั้นในประเทศไทยเสียก่อน จากนั้นนำเอกสารมาติดต่อแปลเอกสารกับมาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ซึ่งเราจะให้บริการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศให้จนเสร็จการ หลังจากนั้นท่านสามารถนำเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวที่เขตหรืออำเภอเพื่อขอเปลี่ยนเอกสารส่วนตัวต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน เป็นต้น 

หากเอกสารออกให้เป็นภาษาอื่น เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น จะต้องให้หน่วยงานโนตารี่หรือหน่วยงานที่มีอำนาจแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเสียก่อน จากนั้นให้สถานทูตไทยที่ประจำอยู่ประเทศนั้นรับรองเอกสารให้ จึงจะสามารถนำเอกสารมาใช้ในประเทศไทยได้ (ทางมาสเตอร์ พีซ บริการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ)

ถามพักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ต้องการขอใบรับรองโสดในประเทศไทยเพื่อนำไปแปลและรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะสามารถทำได้หรือไม่? อย่างไร?
ตอบสามารถทำได้ โดยท่านจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจผ่านสถานทูตไทยในประเทศที่ท่านพำนักอยู่ โดยการมอบอำนาจนี้จะมอบให้ใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลในครอบครัว แต่เขตหรืออำเภอที่จะต้องไปขอหนังสือรับรองโสดนั้นจะเป็นเขต/อำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่เท่านั้น

ถาม: กรณีพำนักอยู่ต่างประเทศ จะสามารถใช้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารจากบริษัทได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถใช้บริการได้ มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารและรับรองเอกสารแก่ลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ในกรณีที่ท่านจะต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่บริษัท ขอให้ท่านส่งเอกสารสำคัญของท่านผ่านผู้ให้บริการส่งเอกสารที่มีระบบตรวจสอบสถานะการนำส่งที่เชื่อถือได้ และหลังจากที่สำนักงานดำเนินการแปลเอกสารและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งเอกสารคืนท่านโดยใช้บริการของ DHL หรือไปรษณีย์ไทย ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้
ที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-907-5533, 081-8024950 LINE ID: @line2004  Email: mpttranslator@gmail.com

 

  คลิกเพื่อเพิ่มศูนย์แปลเอกสารมาสเตอร์ พีซ เป็นเพื่อน คลิกเพื่อโทรหาเรา  

 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร

กลับสู่หน้าหลัก



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด